Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij het inschrijven als lid bij Personal-Bodytuning (ingeschreven bij KVK te Rotterdam onder nummer 50543644), gaat u akkoord met de onderstaande Algemene Voorwaarden. Personal-Bodytuning behoudt te allen tijde het recht om de onderstaande Algemene Voorwaarden aan te passen met of zonder berichtgeving.

ALGEMEEN

• Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder lidmaatschaap (personal training en/of small group training) tussen Personal-Bodytuning en betreffend lid, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

• Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, mits en voor zover schriftelijk door Personal-Bodytuning en betreffend lid overeengekomen.

• De toepassing van eventuele Algemene Voorwaarden van een ieder lid wordt uitdrukkelijk niet toegestaan.

• Het niet naleven van deze Algemene Voorwaarden resulteert in directe opzegging van het lidmaatschaap.

 

1 INSCHRIJVING ALS LID

1.1. De inschrijving bij Personal-Bodytuning geschiedt op basis van de invulling van het lidmaatschapsformulier. Voor Personal Training lessen, wordt er een intakegesprek gehouden. Het intakegesprek wordt niet doorberekend als een les, ook als de klant beslist om geen lid te worden.

1.2. Degene die zich inschrijft is zich bewust dat de door hem/haar verstrekte gegevens worden opgeslagen in de administratie van Personal-Bodytuning. Deze gegevens zullen zorgvuldig bewaard worden en alleen ten behoeve van het lidmaatschap gebruikt worden.

1.3. Personal Training klanten moeten kiezen wat voor soort abonnement zij willen volgen. Als de klant minder traint dan wat hij heeft gekozen als abonnement, zullen wij alleen de lessen die gevolgd zijn doorberekenen.

 

2 DUUR en BEEINDIGING van LIDMAATSCHAP

2.1. Het lidmaatschaap gaat in vanaf de dag van de inschrijving en is geldig voor onbepaalde tijd totdat het betreffende lid het zelf opzegt. Opzegging van het lidmaatschaap kan op elke moment en er zijn geen kosten aan verbonden. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te zijn middels een brief of email. De opzegtermijn bedraagt één maand.

2.2. Ieder lid zal na opzegging een bevestiging hiervan krijgen alsmede een factuur voor de gevolgde lessen van de laatste maand van het lidmaatschap.

 

3 BETALING

3.1 Groepstraining

3.1.1. Er is sprake van groepstraining als er meer dan een persoon traint onder een Personal Trainer.

- De kosten van de lessen worden bepaalt in verband met de nr. van groepsdeelnemers en aantal keren dat er getraind wordt per week.

- In het algemeen wordt er een vaste dag en een vaste tijd bepaalt om de groep te trainen.

De leden van een groep kunnen kiezen of zij hun gedeelte van het abonnement apart willen betalen of dat de totale bedrag van het abonnement bij een van de groepsdeelnemers rekening wordt afgeschreven.

Afzegging van lessen van een groepstraining:

3.1.2. A) Als er een lid van de groep een keer niet komt maar de andere deelnemers wel, wordt de les van het lid dat niet geweest is gewoon doorberekend.

B) Als de hele groep een les 24-uur van tevoren afzegt, wordt de les bij het hele groep niet doorberekend.

C) Als de groep een les afzegt op de dag zelf van de les, wordt de les gewoon doorberekend bij alle deelnemers.

D) Een groepsabonnement wordt bij een lid (of leden) van de groep of inactief gezet als:

- het lid op vakantie gaat (graag dit aan de administratie het liefst 2 weken van tevoren vermelden)

- het lid meer dan twee weken ziek is (zoals boven, graag dit aan administratie doorgeven).

 

3.2 Personal Training (PT)

3.2.1. Personal training leden zullen aan het begin van de maand een digitale factuur ontvangen voor de uren dat zij getraind hebben. Het verschuldigde bedrag dient te worden voldaan binnen 7 dagen na ontvangst van factuur.

3.2.2. Personal Training klanten kunnen desgewenst ook voor automatische incasso kiezen.

 

4 WANBETALING

4.1. Er zullen in totaal 3 aanmaningen gestuurd worden na de verstrekking van de 7 dagen betalingstermijn. Na de ontvangst van een aanmaning, heeft het lid 5 dagen om de factuur te voldaan. In geval van wanbetaling zullen wij voor de eerste aanmaning niets berekenen. Daarna, zullen wij voor de twee volgende aanmaningen €12,50- aanmaningskosten per keer in rekening brengen. Als na 3 aanmaningen de factuur nog niet is betaald wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau.

4.2. Alle eventuele kosten, waaronder incassobureau, deurwaarder, advocaatkosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke door Personal-Bodytuning worden gemaakt, zijn voor rekening van het lid. De buitenrechtelijke kosten zijn conform de bij rechtspraak gehanteerde staffel kosten buitengerechtelijke incassokosten. Zij zijn opeisbaar vanaf het moment dat Personal-Bodytuning de vordering uit handen heeft gegeven, ongeacht of het lid daarvan op de hoogte is.

 

5 TOEPASSELIJK RECHT en GESCHILLEN

5.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Personal-Bodytuning partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

5.2. Geschillen tussen Personal-Bodytuning en een lid zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.

 

6 HUISREGELS en AANSPRAKELIJKHEID

6.1. Huisregels dienen te worden gevolgd zoals vermeld in het huis regelement in het sportcentrum. Uit hygiënisch oogpunt is het verplicht om tijdens de training een handdoek mee te nemen. 

6.2. Ieder lid moet zorgen voor zijn eigendom. Als er kleding of andere voorwerpen gevonden worden zullen deze geplaatst worden in het bakje van ‘gevonden voorwerpen’. Personal-Bodytuning is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect van respectievelijk van of aan goederen van leden of derden.

6.3. Het lid verklaart bij deze volledig gezond te zijn om gebruik te maken van de faciliteiten als door Personal-Bodytuning geboden (indien nodig, eigen huisarts raadplegen).

6.4. Het lid verklaart de tests/trainingen af te leggen uit vrije wil en op eigen risico.

6.5. Het lid verklaart Personal-Bodytuning noch één van haar medewerkers verantwoordelijk te stellen voor mogelijke ongevallen of andere negatieve gevolgen die zouden optreden tijdens of na het testen/trainen.

6.6. Het lid verklaart de coach op de hoogte te hebben gebracht van alle mogelijke redenen (ziekte, lichamelijk en/of psychische klachten waardoor de risico’s die aan de tests/trainingen verbonden zijn zouden kunnen zijn toegenomen.

6.7. Het lid verklaart dat hij/zij zich zal houden aan de aanbevelingen die worden medegedeeld in verband met de tests en trainingen.

6.8. Leden die medicijnen gebruiken als bloedverdunners, bloeddrukverlagers, bloeddrukverhogers, antidepressiva, dienen dit voorafgaande aan de les dan wel tijdens het intakegesprek te melden bij de personal trainer.


 

7 AFZEGGEN van LESSEN

7.1. Lessen moeten worden afgezegd, minimaal, een dag voorafgaand aan de geplande les (24 uur). Lessen die afgezegd worden op dezelfde dag van de les zullen worden doorberekend als een gewone les.

 

8 AANPASSINGEN van PRIJZEN

8.1. Personal-Bodytuning behoudt zich het recht voor het verhogen van de tarieven.

 

9 EXTERNE WORKSHOPPEN/CLINICS

9.1. Externe workshops worden door middel van een offerte aan de klant aangeboden. Als de opdracht bevestigt is en in het geval van opzegging, zijn de volgende voorwaarden van kracht:

9.1.1. Opzegging met twee of meer weken voorafgaand aan de workshop/clinic, zal er €25,00- administratie kosten worden doorberekend.

9.1.2. Opzegging tussen één en twee w(e)ek(en)voorafgaand aan de workshop/clinic, zal er 25% van de totale kosten worden doorberekend.

9.1.3. Opzegging met minder dan een week voorafgaand aan de workshop/clinic zullen de totale kosten worden doorberekend.

9.2. Op externe opdrachten (buiten het sportcentrum van Personal-Bodytuning) wordt er 21% BTW doorberend in plaats van 6%.

 

Wat is een cookie?

Een cookie (ook wel een HTTP cookie genoemd) is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van uw computer zet op het moment dat u de site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. U komt cookies dan ook veel tegen bij websites waarbij u moet inloggen. Een cookie zorgt er dan voor dat u ingelogd blijft terwijl u de site gebruikt. Het kan niet worden uitgevoerd als code en het kan geen virussen verspreiden. Een cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die u de cookie heeft verschaft. Cookies hebben een looptijd. Sommige cookies worden verwijderd als u uw browser afsluit. Andere (bijvoorbeeld die met inloggegevens) kunnen jaren op uw computer blijven staan als u ze niet verwijdert. U kunt meestal niet zien waar een cookie precies voor dient. Verschillende cookies Functionele cookies Noodzakelijke cookies: om naar behoren te kunnen surfen door de sites, maken we soms gebruik van cookies. Uw computer onthoudt de indeling die u zelf gemaakt hebt. Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen. Cookies voor websitestatistieken Dit zijn cookies om te analyseren welke pagina's het best worden bezocht, via welke browser mensen surfen (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc), welke scherm resolutie gebruikt wordt, of u een groot scherm hebt, etc. Op basis daarvan kunnen de sites verbetert worden. Voor deze cookies moet toestemming gevraagd worden. Deze gegevens worden niet gebruikt om te weten wie u bent, maar alleen om uw bezoek aan onze site te analyseren. Cookies die advertenties bevatten De cookies hiervan zijn zogenaamde 'doubleclickcookies' c.q. 'interest based advertising' en deze cookies zijn noodzakelijk voor:

a. Het uitserveren van de advertentie (op tijd,plaats, browser etc).

b. Het voorkomen van irritatie. Zo wordt er rekening gehouden met de mate waarin een advertentie getoond wordt, ook welfrequency/family cap genoemd.

c. Het maken van rapportages voor de adverteerders (uniek bereik). Deze doubleclick cookies zijn de zogeheten third party cookies. Voor deze cookies moet toestemming gevraagd worden.